MA2 Lua 函数库

  1. 主页
  2. 文档
  3. MA2 Lua 函数库
  4. gma.show.getobj.verify() 【验证对象真实性函数】

gma.show.getobj.verify() 【验证对象真实性函数】

函数名:验证对象真实性函数
调 用:gma.show.getobj.verify(number:handle)
参 数:数字:对象的handle
返回值:布尔值:根据给定的对象handle验证是否真实存在,真为‘ture’,假为‘false’
结 果:
备 注:获取对象handle可以使用 gma.show.getobj.handle()

例子:

  • 以下一般用法
local handle = gma.show.getobj.handle('Group 101')
if gma.show.getobj.verify(handle) then .... 
标签 , ,
这篇文章对您有用吗?

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。