MA2 Lua 函数库

  1. 主页
  2. 文档
  3. MA2 Lua 函数库
  4. gma.show.getobj.parent() 【获取对象父系handle函数】

gma.show.getobj.parent() 【获取对象父系handle函数】

函数名:获取对象父系 handle
调 用:gma.show.getobj.child(number:handle)
参 数:数字:对象的handle
返回值:数字:父系的handle,根据提供的对象handle返回其父系的handle
结 果:
备 注:获取对象handle可以使用 gma.show.getobj.handle()

例子:

  • 根据当前 cue 1 获得其所在的 sequence 的handle
local handle = gma.show.getobj.handle('Cue 1')
local handle_of_seq = gma.show.getobj.parent(handle) 
标签 , ,
这篇文章对您有用吗?

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。