gma.gui.progress.stop() 【结束进度条函数】

函数名: 结束进度条函数 调 用: gma.gui.progress.stop(number:progress_handle) 参 数: 数字:进度条的handle号码。使用 start()新建进度条的返回值(唯一 handle 号码) 返回值: 无 结 果: 结束进度条 备 注: 由于插件用户无法关闭进度条,所以开启… 阅读全文